جشنواره نوروزی گروه تخصصی صلاحی دیزاین

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

سریال بکوب و بساز (فصل سه)

قیمت اصلی 1/749/000
قیمت تخفیف 999/000
40 درصد

سریال بکوب و بساز (3فصل)

قیمت اصلی 5/200/000
قیمت تخفیف 2/599/000
50 درصد

نظر هنرجویان ما

0 +
تعداد هنرجوها
5/5
5/5
0 +
تعداد دوره ها و وبینار
0 +
ساعت آموزش
5/5