7سال سابقه تدریس نرم افزارهای معماری

کارشناسی معماری

مشاور کسب و کار

کارآفرین