آشنایی با نحوه یکپارچه سازی موضوعات در اتوکد

آشنایی با نحوه یکپارچه سازی موضوعات در اتوکد
در این پست می‌خوانید:
  آشنایی با نحوه یکپارچه سازی موضوعات اتوکد  یکی از بهترین ایده ها برای دستورات مختلف یکپارچه سازی آنهاست . در گام ۵۵ این مقاله ما تجربه ای شیرین با ابزاری به نام تجزیه کننده داشتیم اما در این گام قصد داریم نحوه یکپارچه سازی موضوعات مجزا را با هم بررسی کنیم‌. ۱ با استفاده از ابزار ترسیم خط چند پاره خط را بر روی صفحه ترسیم کنید. • همانطور که مشاهده می کنید پاره خط های ترسیمی توسط ابزار ترسیم خط مجزا از یکدیگر می باشند . ۲ دستور pedit را در پنجره دستورات وارد کردن کلیدEnter را در صفحه کلید فشار دهید. ۳ یکی از خطوط را انتخاب کنید . در جلوی دستور ظاهر شده Do you want to turn it into one?>Y< حرفY به (معنی Yes ) را وارد کنید و کلیدEnter را فشار دهید. • در این حالت دستور Enter an option (برای انتخاب نوع دستور ویرایش مورد نظرتان ) در پنجره دستورات ظاهر می شود. ۵ .حرف j (به معنی Join) را در پنجره دستورات وارد کرده و کلید Enter را در صفحه کلید فشار دهید. • در این حالت دستور select objects پنجره دستورات ظاهر میشود. ۶ خطوط مورد نظرتان جهت یکپارچه سازی را با کلیک کردن انتخاب کنید . •خطوط انتخابی به صورت خط چین قابل مشاهده است. ۷ کلیدEnter را در صفحه کلید فشار دهید . •در این حالت مجدداً دستور Enter an option پنجره دستور ظاهر می شود. ۸ مجدداً کلید Enter را در صفحه کلید فشار دهید. • در این حالت خطوط انتخابی به صورت یکپارچه قابل استفاده است. جعبه ترفندها آیا نمی‌توان از ابزار یکپارچه‌سازی در جعبه ابزار تنظیمات نیز برای یکپارچه سازی خطوط ترسیمی بهره برد؟ بله ، به شرطی که خطوط ترسیمی مورد نظرتان( جهت یکپارچه سازی) در یک امتداد قرار داشته باشند می توانید از این ابزار بهره ببرید. D:\عکس انوکد\اتوکد.jpg گام ۷۱ آشنایی با ویرایش پهنای خطوط ترسیمی یکی از ویرایشات قابل اعمال بر روی خطوط ترسیمی که در برنامه اتوکد ۲۰۱۳ قابل اعمال می باشد امکان تنظیم پهنای خطوط میباشد. با استفاده از این مکان شما میتوانید پهنای خطوط ترسیمی را پس از ترسیم ویرایش کنید. برای ویرایش پهنای خطوط با ما در این گام همراه گردید. ۱ با استفاده از ابزارهای موجود در جعبه ابزار ترسیم برنامه اتوکد، موضوعی را بر روی صفحه ترسیم کنید. ۲ با استفاده از مکان نمای ماوس خط مورد نظرتان را انتخاب کنید. ۳ دستورpedit را در پنجره دستورات وارد کرده و کلید Enter را در صفحه کلید فشار دهید. • در این حالت دستور Enter an option در پنجرا دستورات ظاهر می شود . ۴ حرف W (به معنای Width) در پنجره دستورات وارد کرده و کلید Enter را در صفحه کلید فشار دهید. • در این حالت دستورSpecify new Width for all segments در پنجره دستورات ظاهر می شود. ۵ پهنایی را به صورت دلخواه در پنجره دستورات وارد کرده و کلید Enter را در صفحه کلید فشار دهید. •در این حالت پهنای انتخابی به مقدار وارد شده تغییر می کند. گام ۷۲ آشنایی با نحوه بستن خطوط باز هنگام ترسیم خطوط مختلف بر روی صفحه بعضی مواقع شما نیاز پیدا می کنید که خطوط ترسیمی باز را ببندید .در این گام ما قصد داریم به همراه هم، تکنیک بستن خطوط باز را تجزیه کنیم . ۱ با استفاده از ابزار ترسیم خطوط پیوسته خطوطی را به شکل روبرو ترسیم کنید. ۲ با استفاده از مکان نمای ماوس خطوط ترسیمی را انتخاب کنید. ۳ دستور pedit را در پنجره دستورات وارد کرده و کلید Enter را در صفحه کلید فشار دهید . •در این حالت دستور Enter an option در پنجره دستورات ظاهرمیشود ۴ حرف C( به معنی Close) را در پنجره دستورات وارد کرده و کلید Enter را در صفحه کلید فشار دهید. • مجدداً کلید Enter را در صفحه کلید فشار دهید. • در این حالت خط باز ترسیمی بسته میشود. D:\عکس انوکد\autocad-electrical-download-2.png گام ۷۳ آشنایی با ویرایش رئوس موضوعات ترسیمی یکی دیگر از امکانات ویرایشی قابل استفاده در قالب دستور pedit قابلیت ویرایش رئوس موضوعات ترسیمی است . تمامی موضوعات ترسیمی در اتوکد با استفاده از رئوس بر روی صفحه تعریف می‌شوند مثلاً با مشخص کردن دو نقطه هنگام استفاده از ابزار ترسیم خط ما در واقع رئوسی را برای انجام ترسیم تعیین کرده ایم. در این گام ما قصد داریم نحوه اعمال ویرایش بر رئوس موضوعات ترسیمی را تجربه کنیم. ۱ موضوعی را به صورت دلخواه بر روی صفحه ترسیم کنید . ۲ با استفاده از مکان نما موضوعات ترسیمی را انتخاب کنید . ۳ دستورpedit را در پنجره دستورات وارد کرده و کلیدEnter را در صفحه کلید فشار دهید. • در این حالت دستور Enter an option [Open/Join/width] در پنجره دستورات ظاهر می شود. ۴ حرف E (به معنی Edit vertex) را در پنجره دستورات وارد کرده و کلید Enter را در صفحه کلید فشار دهید. • در این حالت یک علامت ضربدر بر روی موضوع نمایان گشته و دستورNext/previous/Break/Insert/Move… در پنجره دستورات ظاهر می شود . ۵ برای جابجایی به علاوه ویرایش به راس بعدی حرفN (به معنیNext) را در پنجره دستورات وارد کرده و کلید Enter را در صفحه کلید فشار دهید . ۶ برای جابجایی به علاوه ویرایش قبلی حرف P ( به معنی pervious ) را در پنجره دستورات وارد کرده و کلید Enter را در صفحه کلید فشار دهید. ۷ برای برش ضلع متصل به راس انتخابی حرف B (به معنیBreak ) را در پنجره دستورات وارد کرده و کلیدEnter را در صفحه کلید فشار دهید. ۸ برای وارد کردن یک راس جدید حرفI( به معنی Insert) را در پنجره دستورات وارد کرده و کلیدEnter را در صفحه کلید فشار دهید . • این حالت دستور Specify Location for new vertex در پنجره دستورات ظاهر می‌شود و شما با کلیک کردن میتوانید محل راس جدید را بر روی صفحه مشخص کنید. ۹ برای جابجایی راس انتخابی حرف M (به معنی Move) را در پنجره دستورات وارد کرده و کلید Enter را در صفحه کلید فشار دهید. • در این حالت دستور Specify new Location fir marked vertex در پنجره دستورات ظاهر می‌شود و شما با کلیک کردن میتوانید راس انتخابی را جابجا کنید . ۱۰ برای خارج شدن از حالت ویرایش Esc را در صفحه کلید فشار دهید. D:\عکس انوکد\autocad-2020.png جعبه ترفندها آیا می توان پهنای یک ضلع از اضلاع شکل ترسیمی را به صورت دلخواه تغییر داد؟ بله برای این منظور : ۱ مراحل ۱ تا ۴ این گام را تکرار کنید. ۲ حرفw ( به معنای Width) در پنجره دستورات وارد کرده و کلید Enter را در صفحه کلید فشار دهید . •در این حالت دستور specify starting for next segment برای مشخص کردن پهنای شروع ضلع انتخابی در پنجره دستورات ظاهر میشود. ۳ پهنای مورد نظرتان را به صورت عددی در پنجره دستورات وارد کرده و کلیدEnter را در صفحه کلید فشار دهید . • در این حالتspecify ending width for next segment برای مشخص کردن پهنای انتهایی ضلع انتخابی در پنجره دستورات ظاهر میشود. ۴ پهنای مورد نظرتان را به صورت عددی در جلوی دستور فوق وارد کرده و کلیدEnter را در صفحه کلید فشار دهید. • در این حالت پهنای ضلع مربوطه تغییر میکند.  
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید