روش های خلق ایده و کانسپت در فرآیند طراحی معماری

روش های خلق ایده و کانسپت در فرآیند طراحی معماری
در این پست می‌خوانید:

روش های خلق ایده و کانسپت در فرآیند طراحی معماری :  این بار میخواهیم شما را با یکی دیگر از مقالات آموزش معماری آشنا کنیم.خلــق ایــده و کانسپت بــه عنوان بخــش مهمی از فرآیند طراحی همیشه مورد توجه می باشد. پس از بررسی نظریه پرداز های، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، فرآیند طراحی را در دو بخش تقسیم بندی می کنند.

بخش اول: الگو های نظام مند و شناسایی محیط و  روش های خلق ایده و کانسپت را در سه مبحث قیاسی، الگو واره، منطقی مورد بررسی قرار می دهند.بخش دوم: رابطه فرآیند طراحی و روش های خلق ایده در گروه دانشجو های کارشناسی و بهترین مشاور های معماری تهران بررسی می شود. که ما در اینجا به روش های خلق ایده و کانسپت در فرآیند طراحی معماری می پردازیم. پس در ادامه با ما همراه باشید.

[lwptoc]

پیشنهادی : پیشنهاد می شود مقاله ی (طراحی دکوراسیون داخلی) را مطالعه کنید.

روش های خلق ایده و کانسپت در فرآیند طراحی معماری

روش های خلق ایده و کانسپت در فرآیند طراحی معماری

 بیشــتر مدل ها بر اساس نوعی ایــده یــا کانســپت شــکل گرفته انــد. قســمت عمــده ای از نظریـه های  معمــاری نیــز بــه تعریــف کانســپت. وتفــاوت آن ها  بــا واژگانی مثل  ایــده، خیــال، طرح مایــه و انتخاب جایــگاه آن در فرآیند طراحــی، منابع و روش هــای خلق ایده اختصاص می یابد . در ســال های گذشته ، در کشور خودمان هــم تحقیق هایی به ایــن مسئله پرداختــه اســت.

نتایج این تحقیق ها  نشان داد که  مسئله طراحی، بیشــترین درصــد منابــع ایده پــردازی را در بین معمــاران حرفه ای ایــران به خــود اختصــاص می دهد .در این تحقیقات، با روش تحلیل محتوا و با اتکا بر نشانه شناســی لایه ای با بررسی آثار چند معمار موفق در این زمینه، مسیر تبدیل ایده به کانسپت تشریح شد.

طرح مایه در معماری  یک ضرورت فرآیند طراحــی و چالش هــای آمـوزشی است. که در دانشکده های معماری با جمـع آوری مفهوم کانسپت در منابع مختلف، ایده را به عنوان جزئی از فرآیند طراحی می دانند. و خاطرنشان می کنند که تمامی مراحل از برنامه ریزی و گسترش طرح گرفته تا آماده سازی مدارک و اجرای بنا هر یک نیازمند مفهوم و کانسپت خاصی هستند.

روش های خلق ایده و کانسپت در فرآیند طراحی معماری

تفاوت ایده و کانسپت در معماری 

ایده و کانســپت تعاریفی نزدیک به هم دارند . که در بسیاری  از گفت و گو هــای معمــارها  ، مترادف با یکدیگر بــکار می روند. از نظرات مختلف ، کانســپت هرچیــزی اســت کــه در ذهــن، امکان پذیــر و تصورکردنی باشد است . در کتــاب مفاهیــم پایــه در معمــاری کانســپت ها از تحلیــل مســئله حاصل می شــوند. آن ها در هــر مرحله از طراحی حاصل می شــوند . با هر مقیاســی پدیــد می آیند و ماهیت سلســله مراتبی دارند.

کانســپت ها را بــه عنوان ایده هایی می دانند که عناصر گوناگون را در ترکیبی کلی ســازمان دهی می کنند . این عناصر ممکن است ایده ها، خیال ها ، افکار باشند . منظــور از ایــده ، فكــر و دانشــی اســت كــه در نتیجه مطالعه، مشــاهده و فهم به دست می آید . فرآیند اکتشاف در معماری را شامل دو بخش می دانند: ا- ابتکار و شکل گیری کانسپت. 2- ابتکار به دنبال کشف ایده های ناب برای موضوع طراحی اســت.

 کانسپت، روی کاغذ آوردن کشــف به صورت نوشته یا گرافیک، که تعیین کننده مسیر اصلی توسعه پروژه می باشد  . کارفرمــا، اســتفاده کننده، قانون گــذار و طــراح را بــه عنــوان چهــار مولــد اصلــی مســئله طراحــی مطــرح می کنند  . لزومــی ندارد مولــد اولیه تمام توجه اش  به راه حل های ممکــن بــرای طــراح باشــد .

ابتدا باید ایده در ذهن طراحان شکل گرفته باشد و بعد به فکر کانسپت باشند . و ایده ها از جنس تفکراتــی هســتند کــه جایگاهشــان در ذهــن طــراح اســت .  وقتــی به صورت یک راه حل ارائه شــوند، تبدیل به کانســپت خواهند شــد . می توانیم به این نتیجه یرسیم که ایده، نقطه شــروع معمــاری اســت . امــا کانســپت در مرحلــه بعــد از ایده شــکل میگیــرد. ایده ها، کانســپت ها را تولیــد و وادار به حرکــت می کنند.

ایده ها متعــدد هســتند و بــه راه حل هــای ممکــن بــرای مســئله طراحــی اشــاره دارنــد. اما کانســپت ها یک یا چنــد راه حل خیلی کم  هســتند .کــه از میــان ایده هــای متنــوع انتخاب می شــوند و بیشتر قابلیت اجرایی شدن دارند . ایده هــا، ماهیــت ذهنی تــر و کانســپت ها ماهیــت عینی تــری دارنــد. کانســپت ها در  ســطوح متفاوتــی از فرآینــد طراحــی مطــرح می شــوند .

اما آنچه اهمیت دارد این است که کانسپت، دلیل بیشــتر تصمیم ها  و انتخاب هایی می باشد.  که ما  در مسیر طراحی با آن مواجه خواهیم شد . و در اختیار داشتن آن، راهبر خوبی برای هدایــت ایــن فرآیند خواهد بود.

روش های خلق ایده و کانسپت در فرآیند طراحی معماری

 

روش های خلق ایده و کانسپت در معماری

  • روش قیاسی

بسیاری از متن ها قیاس و استعاره را به عنوان خلاقانه ترین روش طراحی قبول دارند . قیاس به دنبال به وجد آورد رابطه ی عینی و استعاره رابطه ذهنی و انتزاعی بین پدیده هاست . قیاس را می توانیم به چهار گونه تقسیم کنیم .

  1. قیاس سمبلیک :به دنبال الهام گرفتن از شکل و فرم ظاهری است .
  2. قیاس مستقیم : از اتفاق ها ، رفتار و روابط بین اجزا برای قیاس استفاده می کند .
  3. قیاس شخصی : طراح خودش را به جای موضوع قرار می دهد .
  4. قیاس فانتزی : با استفاده از تکنولوژی به رویاهایی که در فکر معمار هست امکان محقق شدن می دهد .

روش های خلق ایده و کانسپت در فرآیند طراحی معماری

  • روش الگوواره

این روش با مطالعه تاریخ و پیشینه معماری موجود در هر زمینه به شناسایی  الگوها می پردازد .به دلیل شناخت  و کاربرد الگو ها در این روش است که می توان واژه الگوواره را برای آن انتخاب کرد  . این روش بر این باور است که نقطه شروع و نطفه ی خلق اثر جدید معماری در یک بنای معماری از قبل وجود داشته می باشد  .

روش های خلق ایده و کانسپت در فرآیند طراحی معماری

 

  • روش منطقی

روش منطقی روش دیگری است که به خصوص بعداز دوران مدرن مورد توجه زیادی قرار گرفت . در این روش منابع هایی مثل برنامه ، اقلیم به عنوان مولد های اولیه به وجود آمدن یک اثر مورد استفاده قرار می گیرد . این روش بر اساس آزمون و خطا ، مطالعه های طراحی و با استفاده از نمودار های تحلیلی به طراحی می رسد .

 

پیشنهادی : پیشنهاد می شود مقاله ی (دکوراسیون داخلی منزل کوچک) را مطالعه کنید.

روش های خلق ایده و کانسپت در فرآیند طراحی معماری

کلام آخر 

امیدواریم با مطالعه این مطلب از وحید صلاحی با عنوان: (روش های خلق ایده و کانسپت در فرآیند طراحی معماری)  آشنا شده باشید. همچنین اگر نظری در مورد این مقاله داشتید حتما برای ما کامنت بزارید. (امیدواریم این مقاله مورد پسند شما بوده باشه)

برای دیدن آموزش های رایگان ما در اینستاگرام به پیج vahid_salahi13 مراجعه کنید. برای خواندن مقاله‌ های بیشتر حتما به بخش وبلاگ وحید صلاحی سر بزنید.

شماره تماس: ۰۹۱۲۰۵۴۵۶۸۰

دیدگاه‌ها ۱
ارسال دیدگاه جدید