برداشت صحیح از نمونه ها در ایده پردازی معماری

برداشت صحیح از نمونه ها در ایده پردازی معماری
در این پست می‌خوانید:

معمولا دانشجو های بیشتر از نمونه ها در طراحی معماری استفاده می کنند. ولی مرز کپی کردن و برداشت درست هنوز به طور دقیق معلوم نیست. سوال ما این است که برداشت درست چجور برداشتی می باشد. در این مقاله برای پاسخ به این سوال ابتدا انواع روش ها و الگو هایی که به عنوان روش برداشت صحیح می باشند بهشون پرداخته می شود. و سپس رویکرد های متفاوت تعریف برداشت صحیح و روش های ارزیابی آن مورد بررسی قرار می گیرد.هم چنین پیشنها میکنیم خدمتتان که مقاله ی معماری اسلامی را هم نیز مطالعه بفرمایید.

 

هم چنین پیشنهاد می شود مقاله ی ” روش های خلق ایده و کانسپت در فرایند طراحی معماری  ” را مطالعه  کنید.

برداشت صحیح از نمونه ها در ایده پردازی معماری

[lwptoc]

برداشت صحیح از نمونه ها در ایده پردازی معماری

روش ها و الگو های برداشت صحیح

امروزه به فهم نمونه ها و تحلیل آن ها تاکید بیشتری می شود روش ها و الگو های متعدد توسط سایر محققان در حوزه استفاده از نمونه ها و منابع در طراحی ارائه شده اند. که تلاش نمونده اند شیوه ایده آفرینی مبتنی برنمونه را بهبود بخشند.

  • گروهی از محققان، یک مدل فرآیند طراحی رفت و برگشــتی را ارائه نموده اند که از مرحله انتخاب نمونه، و تحلیل آن تا رسیدن به ایده را دربرمی گیرد.
  • گروهی دیگر مدل فرآیند طراحی چرخه ای ارائه می کنند که مبتنی بر چرخه مرسوم تجزیه، ترکیب و ارزیابی است.
  • گروهی الگــوی عملــی تجربه فعــال آثار را ارائه کرده است که شامل دو مرحله اصلی توجه و پردازش است.
  •  روش قیاس بصری  که توسط محققــان مختلــف بــه عنــوان یــک روش ایــده آفرینــی نمونــه معرفــی شــده اســت. نشــان داده است که اســتفاده از قیــاس بصــری بــه دانشــجویان در طراحــی معمــاری مبتنــی بـر نمونـه کمـک می کنـد.  ..محققان، مراحل قیاس بصری را شامل شناخت و بازیابی، نگاشــت و انتقال معرفی می کنند.

 

پیشنهادی: پیشنهاد می شود مقاله ی ” طراحی دکوراسیون داخلی تاریخچه طراحی دکوراسیون داخلی ” مطالعه کنید.

برداشت صحیح از نمونه ها در ایده پردازی معماری

تحلیل الگوهای برداشت صحیح 

هــر الگــوی برداشــت از نمونه بــه مرحلــه خاصی مثل تحلیل کردن، خلاصه کردن، دگرگون کردن، به کار بستن یا فهم اثر تاکید دارد.

الگــوی عملــی تجربــه فعــال آثــار شــامل دو مرحلــه اصلــی توجــه و پــردازش اســت. در مرحلــه توجــه، بــا مواجهــه پرســش گرانه بــا اثــر، طرح گونه ذهنــی فعــال می شــود و از بخش هایــی از اثر دســت نگاره تولید می شــود.

در مرحله پردازش، تصویــر برداشت شــده نشــانه گذاری مفهومــی می شــود. و اطلاعات تصویری برداشت شــده را به تصاویر مشــابه موجود در ذهن نســبت داده می شــود.

و ترکیب بندی هــای جدیــدی را از آن ارائــه می کند. الگوی اســتخراج دانــش از نمونه هــا دارای ســه مرحلــه اصلــی جســت و جو، انتخــاب نمونــه، تحلیل و اســتخراج دانــش کاربردی از نمونــه است.

اســتخراج دانش کاربردی شــامل مراحــل تمــاس و ارتبــاط، تفســیر، ســازمان دهی، دســته بندی و گونه شناســی، ارایــه و بازنمایــی می باشد . شــامل انتخــاب نمونــه، تحلیــل و ارزیابی، فهمیدن  را شامل می شود. الگوی رفت و برگشتی  نمونــه، وفــق دادن نمونــه بــا طــر ح جدیــد، ارزیابــی طــرح جدیــد و تعریـف دوبـاره مسـئله اسـت.

الگــوی اسـتخراج دانـش از نمونـه چرخــه ای شــامل مراحل جســتجو، انتخاب، تفسیر، تجزیه، طبقه بندی، ســاخت نمونه اولیه، تطبیق، بکارگیری، ترکیب، ارزیابی، توسعه و ارتباط می باشد.

فرآیند قیاس بصری تعاریف مختلفی دارد. در تعریفــی کــه آن را شــامل شــناخت، بازیابــی، نگاشــت و انتقـال می دانـد دلالت بــر دو ســطح بــه یــادآوردن و بــه کاربســتن دارد.

 

برداشت صحیح از نمونه ها در ایده پردازی معماری 

روش های ارزیابی برداشت صحیح

یکــی از ســوالات پژوهــش ایــن اســت کــه چگونــه میتــوان درســت بودن برداشــت از نمونه را ارزیابی نمود ؟

قضاوت درســتی یا نادرستی برداشت از نمونه مهم ترین چالش در آموزش ایده آفرینی مبتنــی بــر نمونــه اســت. پژوهشگران  روش هایــی برای ارزیابی برداشــت بــا رویکردهای مبتنی بر ایده خـلـاق، درجازدن وبرداشت ساختاری ابداع شده است.

ارزیابی بر اساس تعریف ایده خالق

  • در تعریــف ایــده خلــاق بیــان شــده کــه خلاقیــت یک مولفــه کلی اســت. و می تــوان آن را در چهــار مولفــه کیفیــت، بداعــت، کمیــت و تنــوع خلاصــه کرد. کیفیت ایده به این معنی اســت که ایده باید به مسـئله پاسـخ گوید. پاسـخ موثر و قابل پیاده سـازی باشـد محققــان مختلــف، مولفه هایــی را برای ارزیابی کیفیت ایــده طراحی معرفی کرده اند.

اما شــاخص های ارزیابی این مولفه به حوزه مسئله و ماهیت مسئله طراحی بستگی دارد. توسط داورهای خبره تعیین می شود و معمولا کمیت بــه معنی وســعت ایده های به وجد  آمد هر فرد می باشد . کــه بــه صورت سـاده با شـمارش تعداد کل ایده ها محاسـبه می شـود.

برخی از محققان به غیر تکراری بودن در شــمارش ایده ها تا کید دارند .تنوع یا انعطاف پذیری ایده به معنی توانایی انتقال ذهن بین حوزه های مختلف و توانایی تولیـد ایـده متنـوع اسـت. بــرای سنجش تنــوع ایده هــا بایــد تعــداد دســته های ایــده ی تولید شــده، شـمرده شـوند ، بداعــت ایــده بــه معنــی این اســت که چه میزان ایده کمیــاب، غیرمعمول و غیر رایج است.

هرچه میزان بداعت بیشتر شود، ایده یکتاتر می شود .و هرچه میـزان بداعـت کمتر شـود، ایـده متداول تر اسـت .بداعــت می توانــد به صورت کیفی با اســتفاده از داورهای خبره ارزیابـی شـود همچنیــن از روش هــای شمارشـی در تعیین بداعت استفاده می شود .

ارزیابی بر اساس تعریف درجازدن

یکــی از رویکردهــای ارزیابــی ایــن اســت کــه وقــوع درجــازدن در طراحی ارزیابی شــود. بنا به تعریف درجازدن، شــاخص هایی مانند ماندن طراح در ویژگی های نمونه اسـتفاده مجدد از ویژگی ها و اسـتفاده مجـدد از ویژگی های نامطلوب نمونـه می تواند به عنوان شاخص درجازدن مورد استفاده قرار گیرد.

بنابرایــن یکــی از روش هــای محاســبه درجــازدن، شــمارش تعــداد ویژگی هـای تکرار شـده نمونـه در ایده طراحی اسـت  . برای محاســبه این شــاخص بایــد تمام ویژگی های موجــود در نمونــه لیســت شــوند، ســپس تکــرار ایــن ویژگی هــا در محصول ایده پردازی شمارش شوند .

بــه همیــن روش میتــوان ویژگیهای منفی تکرارشــده را شــمارش کرد ممکن اســت به جای ویژگی های تکراری، تعداد ایده هایی از هر طراح که مشـابه نمونه اسـت، شـمرده شوند.

ارزیابی بر اساس تعریف برداشت ساختاری

پژوهشــگران تئوری برداشــت ســاختاری را مـلـاک ارزیابی نوع برداشــت از نمونــه قــرار دادنــد. و چهــار نوع شــباهت ســاختاری ســطحی، کپــی بــرداری و بی قاعــده بین ایــده و نمونه را توســط داوران از یکدیگر تفکیک نمودند در ایــن روش، داورهای خبره با توجه به تعریف برداشــت ســاختاری، شــباهت ســاختاری بین نمونه و ایده را به عنوان درستی برداشت در نظر گرفته اند.

برداشت صحیح از نمونه ها در ایده پردازی معماری

جمع بندی تعریف برداشت صحیح

بــر اســاس رویکردهــای مختلــف در برداشــت از نمونــه و روش ارزیابــی آن. چهــار تعریــف مختلــف از برداشــت صحیــح قابــل شناســایی اســت.

در رویکــرد اول، برداشــت صحیــح مبتنــی بــر فرآینــد برداشــت تعریــف می شــود. توســط ســایر محققــان، الگوهایــی بــه عنوان فرآیند برداشــت صحیح ارائه شــده اســت که در ایــن پژوهــش بــر اســاس ســطوح مواجهه با اثــر تحلیل شــده اند . ایــن الگوهــا بیــان می کنند که برداشــت صحیح فرآیندی متشــکل از گام هــای خــاص اســت.

برداشــت صحیــح در ایــن عملکرد ، با در نظــر گرفتــن تمام سطح ها ســاختار مواجهه بــا اثر، می تــوان چنین تعریف نمود. برداشــت صحیح فرآیندی شــامل گام هــای بازیابی، شناخت، یادآوری، تفسیر، مثال آوردن، طبقه بندی ، مقایســه ، خلاصه . اســتنباط ، تببیــن ، اجرا ، مورد اســتفاده قراردادن، متمایز، سازمان دادن، نســبت دادن، وارســی ، نقــد ، تولیــد ، طراحی و ســاختن اســت.

در رویکــرد دوم، بجــای فرآینــد برداشــت، محصــول ایده پــردازی برای ما مهم است . می تــوان گفــت در رویکرد دوم، برداشــت صحیح برداشــتی اســت .که به ایده خلاقانه ایده هــای فــراوان، متنــوع، بــا کیفیــت و بدیــع بیانجامــد، فارغ از اینکــه چــه فرآینــدی طــی شــود.

در رویکــرد ســوم، توجــه به پدیده درجازدن در طراحی برای مهم است . در این رویکرد برداشــتی صحیــح اســت کــه منجــر بــه درجــازدن طــراح نشــود. بــا توجــه به تعریف درجازدن در طراحی، برداشــت صحیح را می توان برداشتی دانست که در نتیجه آن ایده طراحی خلق شده با تکرار نامطلوب ویژ گی هــای ذکر شده  همــراه نباشــد.

رویکــرد چهــارم مبتنی بر تئوری برداشت ساختاری است. در این رویکرد، برداشتی صحیح است که شباهت بین ایده و نمونه از سطح شباهت های ظاهری و کپی برداری فراتر رود و با انتقال ارتباطات بین اجزا همراه باشد.

برداشت صحیح از نمونه ها در ایده پردازی معماری

کلام آخر

امیدواریم با مطالعه این مطلب از وحید صلاحی با عنوان: (برداشت صحیح از نمونه ها در ایده پردازی معماری )  آشنا شده باشید.

همچنین اگر نظری در مورد این مقاله داشتید حتما برای ما کامنت بزارید. (امیدواریم این مقاله مورد پسند شما بوده باشد)

برای دیدن آموزش های رایگان ما در اینستاگرام به پیج vahid_salahi13 مراجعه کنید.

پیشنهاد میشود برای خواندن مقاله‌ های بیشتر حتما به بخش آموزش معماری وحید صلاحی سر بزنید.

شماره تماس: ۰۹۱۲۰۵۴۵۶۸۰

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید